Main menu
pro
Công ty tổ chức sự kiện tốt nhất|Dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp|Đơn vị tổ chức sự kiện nổi tiếng|Chuyên gia tổ chức sự kiện hàng đầu|Thánh tổ chức sự kiện uy tín

Công ty tổ chức sự kiện tốt nhất|Dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp|Đơn vị tổ chức sự kiện nổi tiếng|Chuyên gia tổ chức sự kiện hàng đầu|Thánh tổ chức sự kiện uy tín

có m·t trên thË trưÝng năm 2008, Á Châu Event hay còn gÍi là đơn vË doanh nghiÇp sñ kiÇn Á Châu đưãc sáng l­p bßi CEO Ph¡m Minh Đéc.

ngày nay đơn vË doanh nghiÇp sñ kiÇn Á Châu là nguÓn nhân sñ và trang bË sñ kiÇn chính cho toàn ngành t¡i Hà NÙi, TPHCM të năm 2008 cho tÛi hiÇn t¡i.

sß hïu 100% nguÓn nhân sñ trong ngành nghÁ event, khi¿n viÇc trñc ti¿p không qua trung gian. sß hïu trang v­t dång sñ kiÇn nh­p c£ng të Tây Ban Nha hiÇn đ¡i nh¥t ngày nay.

Chính sách: Giá th¥p nh¥t, ưu đãi ưu đãi 30% nhïng nhà cung c¥p cho thuê nhân sñ, trang bË đÑi sß hïu nhïng công ty tÕ chéc sñ kiÇn, truyÁn thông đăng ký làm đÑi tác.

MiÅn phí: quý khách chÉ c§n gÍi điÇn, chúng tôi s½ tÛi t­n nơi tr£ lÝi miÅn phí trong 24h.

dËch vå cça chúng tôi bao gÓm:

– công ty sñ kiÇn trÍn gói: tr£ lÝi phương án, lên kËch b£n, báo giá, gi¥y má, b£n v½, các ti¿t måc nghÇ thu­t.

– Nhân sñ sñ kiÇn: PG, ngưÝi lo¡i, mc, ca sĩ, lñc lưãng nh£y đ§m, đÙi ngũ múa, ban nh¡c, nghÇ sù néc danh, hoa h­u, chính khách, khách vip dñ event.

– v­t dång sñ kiÇn: sân kh¥u, backdrop, thi công booth, âm thanh, ánh sáng, màn led, nhà b¡t, nhà không gian, .v.v.

vì sao NÊN chÍn lña doanh nghiÇp doanh nghiÇp Sð KIÆN Á CHÂU?

Á Châu Event là 1 trong nhïng doanh nghiÇp tÕ chéc sñ kiÇn lâu đÝi nh¥t t¡i Hà NÙi, TPHCM. mang hơn 12 năm kinh nghiÇm, sß hïu gi¥y phép đăng ký kinh doanh trong kho£ng 2008.

Nhân sñ: Á Châu luôn có giá book nhân sñ th¥p nh¥t trong lĩnh vñc, bßi mÑi quan hÇ g¯n bó mang nghÇ sù và hÓ sơ danh sách r¥t nhiÁu 100% ngưÝi m«u, mc, ca sĩ nghÇ sù, ban nh¡c.

Thi¿t bË: sß hïu lãi th¿ là nhà phân phÑi chính trên thË ph§n chúng tôi sí dång thi¿t bË cao c¥p nh¥t thË ph§n cho g§n như sñ kiÇn to, nhÏ có t§m giá không thà r» hơn. sß hïu hai công ty thành viên cung thi¿t y¿u bË ra thË trưÝng: màn led Á Châu, Master Audio.

HÇ thÑng âm thanh, ánh sáng cao c¥p đưãc du nh­p Tây Ban Nha (Master Audio là nhãn hiÇu âm thanh đưãc ưa thích nh¥t t¡i Châu Âu).

Đ¡o diÅn sñ kiÇn sß hïu nhiÁu năm kinh nghiÇm, sß hïu hàng nghìn https://www.weezevent.com/achauevent sñ kiÇn. Sñ khác biÇt đ¿n të ý tưßng, kËch b£n trong m×i sñ kiÇn cça chúng tôi.

Là mÙt trong các công ty sñ kiÇn đưãc nhïng doanh nghiÇp dành đ§u tiên hàng đ§u bßi kh£ năng thông minh b­c nh¥t, sñ chÉn chu và xu¥t s¯c trong tëng khâu đơn vË sñ kiÇn. Đây cũng là mÙt trong sÑ ít công ty sñ kiÇn vÛi kh£ năng d«n d¯t và tÕ chéc sñ kiÇn dưÛi ch¥t liÇu cça điÇn £nh và nghÇ thu­t, ki¿n l­p câu chuyÇn đ±ng sau m×i sñ kiÇn, qua ¥y truyÁn v­n t£i thông điÇp cça đơn vË.

mang sñ phåc vå nÓng nhiÇt và t÷ mÉ, đ£m b£o s½ gi£i quy¿t đưãc mÍi nhu c§u khó nh±n nh¥t cça quý khách, mang l¡i sñ b±ng lòng, tr£i nghiÇm ¥n tưãng và hoàn h£o.

CAM K¾T ĐÐI vÛi các b¡n

+ nhóm chúng tôi luôn ß đây đà giúp b¡n, 24 giÝ 1 ngày, 7 càng ngày càng tu§n.

+ Chúng tôi luôn s£n xu¥t nhà s£n xu¥t theo đúng tiêu chu©n.

+ Chúng tôi s½ cho b¡n bi¿t các lña chÍn nào tÑi ưu nh¥t vÁ kinh phí cũng như đ£m b£o sñ kiÇn cça b¡n đưãc tÕ chéc lý tưßng.

+ B¡n s½ nh­n đưãc xéng đáng so có các gì b¡n tr£ tiÁn.

+ Chúng tôi tuân thç nhïng quy đËnh lu­t pháp mang can hÇ.

Website: https://sukienachau.com

ĐiÇn tho¡i: 0938859998

Hà NÙi: 253 Ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, ĐÑng Đa, Hà NÙi.

HCM: 231/59/8 Cách M¡ng Tháng 8, PhưÝng 5, Qu­n Tân Bình, TP HCM.

Đà Nµng: 168 Tr§n Phú, Qu­n H£i Châu, Đà Nµng.

https://www.facebook.com/sukienachau/

Адрес сайта: