Main menu
pro
phân chia Giống chó Poodle

phân chia Giống chó Poodle

Dòng chó Poodle có m¥y lo¡i? đây là 5 lo¡i Chó Poodle đưãc Dog Paradise liÇt kê bên dưÛi.

- Tiny Poodle

trong m×i giÑng Chó săn Dòng chó Poodle Poodle, có mÙt giÑng chó bi¿n thà tên là Tiny Poodle. đó là giÑng chó bé nh¥t (chÉ sau chó Teacup Poodle) và là 1 trong nhïng hai giÑng chó chưa đưãc AKC - HiÇp hÙi chó Đ¥t nưÛc Hoa Kó chính théc công nh­n. Tiny Poodle đưãc sÑ lưãng ngưÝi ưu thích bßi v» bÁ ngoài nhÏ nh¯n dÅ thương. Như đã nói trên là 1 trong giÑng chó r¥t nhÏ, chÉ cao chưa đ§y 30cm và n·ng chưa đ¿n 3kg. Tiny Poodle có bÙ lông xoăn và xù vÛi tương đÑi nhiÁu màu s¯c khác biÇt như: Tiny Poodle nâu đÏ, vàng nâu, đen, tr¯ng,… đ·c biÇt quan trÍng chúng có đôi tai dài hơn nhïng giÑng Chó săn Poodle khác.

- Toy Poodle

Toy Poodle là dòng Chó săn Poodle thông dång và đã đưãc nuôi vÛi sÑ lưãng lÛn nh¥t t¡i nưÛc ta. Chúng đưãc m×i cá nhân yêu quý không chÉ có vì bÙ lông sang trÍng mà còn vì chiÁu cao và thân hình vëa đç đà nuôi dưáng trong môi trưÝng chung cư Thành PhÑ. Dòng Poodle này chÉ cao kho£ng 30cm và trÍng lưãng tÑi đa có kh£ năng đ¡t tÛi 5kg. mÙt thÝi, giÑng chó này gây sÑt trong hÙi đÓng nuôi chó ß viÇt nam và trên toàn thË trưÝng quÑc t¿.

- Mini Poodle

Dòng Mini Poodle nhÏ hơn Standard Poodle mÙt ít, vÛi chiÁu cao kho£ng chëng 25-30cm và cân n·ng tÑi đa là 9kg. cũng giÑng Standard, Miniature Poodle không phÕ c­p ß viÇt nam nhưng khá phÕ c­p trên qu£ đât. Vì tính cách thông minh nên giÑng chó đó thưÝng đưãc nuôi phÕ c­p trong sÑ r¡p xi¿c t¡i Châu Âu.

- Teacup Poodle

Nghe đ¿n tên gÍi Teacup Poodle hành khách cũng xu¥t hiÇn thà hình dung ra form size cça không ít chú cún này: Thân hình cça Teacup chÉ nhÏ b±ng qu£ cam và có kh£ năng c§m vëa bàn tay. cái brand name Teacup chưa ph£i là chính théc, chÉ là mÙt cách đà th¥y sñ bé nhÏ cça loài chó c£nh này: Nó r¥t có thà tÍa l¡c gÍn trong mÙt tách trà.

- Standard Poodle

Dòng lÛn sÑ 1 trong h¡nh phúc gia đình Poodle là Standard Poodle. chiÁu cao cça chúng kho£ng 45-50cm và cân n·ng lên tÛi méc 35kg. Ngoài thân hình cao lÛn, bÙ lông cça chúng v«n giï đưãc các đ·c điÃm nÕi b­t cça hÍ Poodle như: lông xoăn xoăn, m¯t nhÏ tròn, mõm dài nhÍn, ...

Адрес сайта: